Προϊόντα

Διατίθενται : επεξεργασμένα προϊόντα σκυροδέματος όπως το 3Α, το χαλίκι, το σκύρο κλπ, αλλά και χαμηλότερης ποιότητας δευτερογενή υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διάστρωση αγροτικών και δασικών οδών, καθώς και τη κατασκευή προσωρινών οδών πρόσβασης μηχανημάτων σε έργα. Επίσης διατίθεται χώμα εκσκαφών χωρίς προσμίξεις για οποιαδήποτε χρήση. 

Τέλος τα μέταλλα, το γυαλί και τα πλαστικά μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης.