Αποκομιδή Μπαζών – Απορριμμάτων

Μετά από την κατεδάφιση – καθαίρεση ενός κτιρίου το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η αποκομιδή των μπαζών και των απορριμμάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Στην ΑΕΚΚ  Ζακύνθου αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά μπάζων και απορριμμάτων, έχοντας στη διάθεσή μας όλη την απαιτούμενη υποδομή σε μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό, ήτοι ειδικά φορτηγά τύπου αλυσιδάκι, φορτηγά μεταφοράς κάδων, χοάνες, καθώς και κάδους χωρητικότητας από 6 έως 8 κυβικά.

Αποκομιδή Μπαζών
Αποκομιδή απορριμάτων