Σχετικα Με εμας

Η εταιρεία ανακύκλωση ΑΕΚΚ Ζακυνθου με σύγχρονες εγκαταστάσεις που βρίσκονται γεωγραφικά ,στο κέντρο της οικοδομικής δραστηριότητας του νησιού, φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε όλο τον κύκλο διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις δηλαδή τη προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανάκτηση και αξιοποίηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ

Η μοναδα μας είναι συμβεβλημένη με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αεκκ κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε η οποία δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς

  1. Ενημέρωση ιδιωτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ.
  2. Σύναψη συμβάσεων με τους υπόχρεους διαχειριστές για την ανακύκλωση των αποβλήτων τους.
  3. Υποστήριξη και εποπτεία των υπόχρεων διαχειριστών για την ορθή διαλογή των αποβλήτων στο σημείο όπου παράγονται (διαλογή στην πηγή), καθώς και για τις δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας τους.
  4. Υποστήριξη και εποπτεία των συμβεβλημένων μονάδων επεξεργασίας ως προς τις διαδικασίες ανακύκλωσης που εφαρμόζουν.
  5. Καθορισμό των ποιοτικών παραμέτρων των ανακυκλωμένων προϊόντων με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους.
  6. Στήριξη των Δημόσιων Υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων για την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και στην διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης μπαζών.
  7. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών για τα θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
  8. Συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για την προαγωγή της έρευνας στον τομέα παραγωγής και αξιοποίησης υλικών από ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ.
  9. Μελέτη και υλοποίηση έργων αποκατάστασης ανενεργών λατομείων, ως νέος τομέας δραστηριότητας μέσα στο 2019, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων

Ανακύκλωση